Gdyński oddział RWN STRZELEC
  Statut
 

                                      Związek Strzelecki

Strzelec

                     Równośc - Wolność - Niepodległość

                                Statut

Rozdział  1

Postanowienia ogólne.
Art.1
Związek Strzelecki "STRZELEC" - RÓWNOŚĆ - WOLNOŚĆ - NIEPODLEGŁOŚĆ,
zwany dalej Związkiem, jest patriotycznym stowarzyszeniem
młodzieży polskiej, żołnierze rezerwy Wojska Polskiego
kontynuatorem istniejącego w okresie międzywojennym Związku
Strzeleckiego, opartym o tradycje Powstań Narodowych.

Art. 2
Teren działalności Związku jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej, oraz
środowiska Polaków za granicą z zachowaniem miejscowych praw
o stowarzyszeniach. Siedzibą władz naczelnych jest Sucheniów.

Art. 3
Stowarzyszenie posiada osobowość prawną, swą działalność opiera na
pracy społecznej członków. Może prowadzić działalnośćgospodarczą zgodnie z obowiązującym Prawem Gospodarczym. Zysk uzyskany z tych
cziałalności jest przeznaczony na działalność statutową związku.

Art. 4
Związek posiada sztandar wg. ustalonego wzoru, wręczony przez społeczeństwo przez Wojewodę Świętokrzyskiego
w dniu 5.12.1999r.  Świętem Związku jest dzień 6 sierpnia,
hymnem - "Marsz 1 Brygady"
Barwami związku - biel i czerwień
Godłem związku jest orzeł w koronie zamkniętej z krzyżem z literą S
umieszczoną w tarczy amazonek na czerwonym tle. Związek posiada stopnie,
medale, odznaki.

Art. 5
Związek posiada wewn. jednostki organizacyjne, którymi są;
                                         - Okręgi
                                         - Obwody
                                         - Oddziały
                                         - Zespoły problemowe
 Zasady pracy takich jednostek opierają sie na przepisach określonych w
regulaminie organizacyjnym Związku.

Rozdział II

CELE I METODY DZIAŁANIA

Art. 6

Celem Związku jest:

a) działanie na rzecz niepodległości Rzeczpospolitej Polskiej i jej umacniania

b) Wychowanie obywatelskie członków, oparte na ideologi
     państwotwórczej i dyscyplinie społecznej według wskazań Założyciela
     i Pierwszego Komendanta Głównego Związku Strzeleckiego Józefa
     Piłsudskiego, ujętych w Prawie i Przyżeczeniu Strzeleckim.

c) przygotowanie młodzierzy do służby wojskowej i obrony cywilnej.

d) wychowanie członków Związku w duchu patriotycznym wokół
     takich wartości jak ; BÓG, HONOR, OJCZYZNA-
     "Żyj swobodo Polsko Żyj"

e) podnoszenie poziomu sprawności fizycznej

f) uczenie zdyscyplinowanego życia w zespole

g) pomaganie w znalezieniu sie na rynku pracy

h) uczy wzajemnej samopomocy w rozwiązywaniu problemów

Art. 7

Związek realizuje swe cele poprzez

a) zrzeszenie swoich członków w wewn. jednostkach
    organizacyjnych i prowadzenie wśród nich całorocznej działalności
    "oświatowo-wychowawczej" oraz organizaując wypoczynek, posługując się
    "charakterystyczną metodą pracy strzeleckiej w formach wyjazdowych
    i w miejscu zamieszkania.

b) tworzenie warunków do zaspokajaniazainteresowań członków
    przede wszystkim w zakresie kształcenia ogólnego i specjalistycznego.

c) udział w obchodach i uroczystościach narodowych

d) organizowanie przedsiewzięć związanych z działalnością w zakresie
kultury, wychowania fizycznego i sportu oraz higieny i oświaty zdrowotnej.

e) prowadzenie działalności wydawniczej i informacyjnej

f) prowadzenei wykładów, ćwiczeń, kursów i obozów oraz szkolenia
    wojskowego

g) prowadzenie w/w działalności także wśród niezrzeszonych w Związku i
     wśród osób niepełnosprawnych.

h) współdziałanie z władzami państwowymi i samorządowymi oraz
    instytucjami powołanymi przez władze państwowe do współpracy w
    zakresie obrony Kraju.

i) współdziałanie z organami władz państwowych, administracji rządowej i samorządu  terytorialnego, placówki oświaty i wychowania ogólnego
   i obywatelskiego.

j) prowadzenie działalności profilaktycznej i humanistycznej w rozwiązywaniu
   probelmów uzależnień.

k) utworzenie fandacji stowarzyszenia

l) kształcenie kadry instruktorskiej

ł) reprezentowanie sportów obronnych i masowych wewnątrz i na zewnątrz
   kraju, organizowane i przeprowadzenie turnieji w Związku.

Art. 8

Związek ma prawo utzrymywać kontakty i należeć do wszystkich związków
i stowarzyszeń tak krajowych. jak i zagranicznych oraz międzynarodowych,
zgodnie z potrzebami statutowymi.

Art. 9

Podstawę pracy wychowawczej stanowi Prawo i Przyrzeczenie
Strzeleckie oraz tradycje Oręża Polskiego.

Rozdział III

Sposób nabywania i utraty członkostwa oraz prawa i obowiązki członków.

Art. 10

Członkiem Związki w rozumieniu art.11 niniejszego statutu może być osoba
' która ukończyła 16 rok życia, posiada odpowiednie predyspozycje moralne
i fizyczne, uznaje statut i złoży przyrzeczenie. Osoby, które wstąpiły do związku
przed dniem 1 września 1939 podejmujące ponownie działalność nie mają
obowiązku powstarzania przyrzeczenia. Przynależność organizacyjna osób,
które nie ukończyły 16 roku życia określa regulamin organizacyjny w rozdziale
"ORLĘTA"

Art. 11

Członkowie Związku dzielą sie na :
a) czynnych
b) rezerwistów
c) seniorów
d) honorowych
e) "ORLĘTA"

Art. 12

Członkiem czynnym jest osoba deklarująca swój osobisty i bezpośredni udział
w pracy Związku. Członkostwo czynne nabywa się po wypełnieniu deklaracji i
złożeniu przeżeczenia strzeleckiego.

Art. 13

Rezerwistą jest członek Związku, który z przyczyn życiowych włącza się
okresowo w prace Związku.

Art. 14

Seniorem Związku:

a) jest osoba, która wstąpiła do związku przed dniem 1 września 1939
    roku

b) może zostać członek Związku który ukończył co najmniej 50 lat w
    drodze uchwały Naczelnej Rady Strzeleckiej. Szczegółowe zasady
    przynależność organizacyjnej Seniorów określa regulamin
    organizacyjny w rozdziale "SENIOR"

Art. 15

Członkami współdziałającymi mogą być :

a) byli członkowie czynni

b)osoby fizyczne i prywatne przyjęte do Związku ze wzglęgu na ich walory
   społeczne lub obywatelskie, nie biorące osobistego udziału w pracach
   Związku , jednakże wyznające jego idee i okazujące mu moralne i 
   materialne poparcie.
Godność członka współdziałającego może nadać Naczelna Rada Strzelecka.
Dotyczy to członków czynnych i innych osób pragnących realizować cele
statutuwe.

Art. 16
Członkiem honorowym może zostać osoba o szczególnych zasługach dla
Państwa, Związku nie będąca członkiem Związku. Godnośc członka
honorowego nadaje Walny Zjazd Delegatów na wniosek Naczelnej Rady
Strzeleckiej.

Art. 17 
 
Wszyscy członkowie mają prawo :

a) uczestniczenia w zebraniach członków oddziału.

b) bierne prawo wyborczne

Art. 18

Wszyscy członkowie mogą być mianowani na stopnie strzeleckie zgodnie z
regulaminem stopni strzeleckich.

Art. 19

Członkom czynnym, rezerwistą, i honorowym przysługuje ;

a) czynne prawo wyborcze.

b)prawo noszenia munduru i odznak w myśl instrukcji przyjętych przez
    Naczelną Rade Strzelecką.

Art. 20

Członkom SENIOR przysługuje:

a) prawo reprezentacji we władach Związku na zasadach określonych w
     regulaminie organizacyjnym Związku, w rozdziale "Senorzy".

b) bierne i czynne prawo wyborcze.

c) prawo noszenia munduru i odznak w myśl instrukcji przyjętych przez
    Naczelną Rade Strzelecką.

Art.  21

PRAWO STRZELECKIE

1. Dobra i pomyślność Rzeczpospolitej Polskiej jest pierwszym i
    najważniejszym prawem strzeleckim.
2. Strzelec służy Rzeczpospolitej i jest dla Niej gotów do wszelkich
    poświęceń.
3. Strzelec jest wzorowym obywatelem, a jeżeli zajdzie taka potrzeba
     -Żołnierze Rzeczpospolitej Polskiej
4. Strzelec jest człowiekiem honoru, charakteryzują go wysokie wartości moralne.
5. Strzelec drogą szkolenia indywidualnego i zbiorowego kształtuje swoją
    Osobowość i charakter, jest wytrwały, zdyscyplinowany, mężny, śmiały.
6.Strzelec postępuje uczciwie wobec każdego człowieka, jest uczynny,
    Koleżeński i ofiarny.
7. Strzelec sumiennie wypełnia polecenia swych przełożonych i Władz
     Związku, wkładając w ich wykonanie całą swoją inicjatywe.
8. Strzelec czynem i zachowaniem popularyzuje w swym środowisku
    ideały braterstwa i służby.
9. Strzelec działa w mysł ideałów strzeleckich, w duchu dyscypliny i
     porządku organizacyjnego.
10. Strzelec nieustannie pogłębia swą wiedze oraz doskonali sprawność
      fizyczną i umiejętności.

Srt. 22

Przyżeczenie Strzeleckie

Wstępując w szeregi Związku Strzeleckiego STRZELEC
" RÓWNOŚĆ - WOLNOŚĆ - NIEPODLEGŁOŚĆ" : przyrzekam i ślubuje :

Przez całe me życie dobro Rzeczpospolitej Polskiej nade wszystko inne
Wyższe dla mnie będzie, niepodległości Jej zawsze gotów będe bronić
Do ostatniej kropli krwi. Służył będe najjaśniejsze Rzeczpospolitej
Polskiej, do ostatniej tchu, a wszystkie moje czyny i zamiary
najwyższej służbie podporządkowane będą.

PRZYRZEKAM

Powinności mojej jako członka Związku Strzeleckiego STRZELEC
" RÓWNOŚĆ - WOLNOŚĆ - NIEPODLEGŁOŚĆ" z dobrą wolą i wiarą wypełniać
prawa strzeleckie gorliwie przestrzegać, polecenia przełożonych chętnie
wykonywać.
Wszystko co teraz przyrzekam w sumieniu moim do głebi zważyłem.
A przyrzeczenie moje stwierdza uroczystym słowem i honerem wolnego
obywatela i uczciwego człowieka. Tak mi dopomóż Bóg.

Art. 23

Członkostwo w Związku ustaje :

a) na pisemne żądanie członka skierowane do dowódcy właściwej wewnętrznej jednostki organizacyjnej,

b)poprzez skreślenie za nieuiszczenie składek przez okres trzech miesięcy.

c) poprzez wykluczenie w razie orzeczenia przez sąd powszechny kary
    za czyn hańbiący.

d) na mocy orzeczenia Strzeleckiego Sądu Honorowego o wykluczeniu
    za nieprzestrzeganie statutu i uchwał Związku oraz działalność na
    jego szkode wydanego na wniosek Komendy Głównej lub Komisji
    Rewizyjnej. Orzeczenie takie jest ostateczne.
Z chwilą przekazania sprawy do rozpatrzenia Strzeleckiemu Sądowi
Honorowemu, członek zostaje zawieszony w czynnościach do czasu
orzeczenia, niema praw wyborczych i jest zwolniony z obowiązków.

Rozdział IV

WŁADZE NACZELNE ZWIĄZKU

Art. 24

Władzami Związku są :
a) Walny Zjazd Delegatów
b) Zarząd - zwany dalej Naczelną Radą Strzelecką
c) Prezydium Zarządu - zwany dalej Komendą Główną
d) Komisja Rewizyjna
e) Strzelecki Sąd Honorowy

Art. 25

Walne Zebranie Delegatów mogą być zwyczajne i nadzwyczajne.
Zwyczajne odbywają sie raz na 2 lata, w tygodniu poprzedzającym dzień
6 sierpnia.
Nadzwyczajne mogą sie odbywać w każdym terminie na wniosek Komisji
Rewizyjnej lub Komendy Głównej, lub1/3 delegatów na Walny Zjazd, na
podstawie uchwały Naczelnej Rady Strzeleckiej.

Art. 26
W Walnym Zjeździe Delegatów biorą udział ;

a) delegaci zebrań oddziałowych proporcjonalnie do liczby członków,
    tak aby liczba delegatów nie przekroczyła 100 osób.

b) delegaci Kół SENIOR Strzelca.

c) członkowie władz wymienieni w art.23 pkt.b-e
Mandat delegata trwa przez całą kedencje władz. Zasady wyboru delegatów
Określa regulamin uchwalony przez Naczelną Rade Strzelecką.

Art. 27

Walny Zjazd Delegatów jest najważniejszą władzą Związku.
Do jego kompetencji należy wg. kolejności :

a) rozpatrywanie i zatwierdzania sprawozdań Naczelnej Rady Strzeleckiej,
    Komendy Głównej, Komisji Rewizyjnej oraz Strzeleckiego Sądu Honorowego.

c) udzielanie lun odmawianie udzielenia absolutorium Naczelnej Radzie
    Strzeleckiej

d) wybieranie w drodze uchwały programu i metod jest realizacji spośród
   propozycji przedstawionych przez Zespoły Programowe.

e) wybieranie Prezydium Naczelnej Rady Strzeleckiej, w tym
    Przewodniczącego Naczelnej Rady Strzeleckiej - Komendanta
    Głównego spośród Zespołów Programowych.

f) wybieranie pozostałych członków Naczelnej Rady Strzeleckiej, Komisji
  Rewizyjnej i Strzeleckiego Sądu Honorowego.

g) nadawanie tytułów honorowych.

h) podejmwoanie uchwały w sprawach w których niniejszy statut nie
    określa.

Art. 28

Zespoły Programowe ubiegające sie o władze w Związku :

a) każdy zespuł jest tworzony przez pieciu czynnych
    członków Związku z jednoczesnym określeniem kierownika zepsołu
    kandydującego na stanowisko Komendanta głównego. Warunkiem
    kandydowania zespołów programowych do Prezydium Naczelnej Rady 
    Strzeleckiej jest przedstawienie na Walnym Zjeździe delegatów
    propozycji programowych Związku i metod jego realizacji:

b) jedna i ta samo osoba nie może należeć to więcej niż jednego organu władz w Związku.

c) osoba kandydująca i nie wybrana do Naczelnej Rady
    Strzeleckiej nie może na tym samym Zjeździe kandydować do
    Komisji Rewizyjnej i Strzeleckiego Sądu Honorowego.

Art. 29
Naczelna Rada Strzelecka działa w okresie mięszy Walnymi Zjazdami
Delegatów i należą do nie uprawnienia wymienione w art.26 z wyjątkiem zmian
i uzupełnień statutu bądź ordynacji wyborczej oraz podejmowania uchwały o
likwidacji Związku i przeznaczenia jego majątku.

Art. 30

Naczelna Rada Strzelecka działa w okresie mięszy walnymi Zjazdami Delegatów.
Do jej obowiązków należy :

a) wykonywanie uchwał Walnego Zjazdu Delegatów.

b) zatwierdzanie regulaminów przygotowanych przez Komende Główną.

c) zwoływanie Walnego Zwyczajnego i Nadzwyczajnego Zjadu Delegatów.

d) uchwalanie regulaminu Wyboru Delegatów

e) ustalenie wysokości składek członkowskich i zarządzanie majątkiem Związku.

f) W okresie mięszy Walnymi Zjazdami Delegatów podejmowanie
   uchwał w sprawach nie należących do właściwości innych władz Związku.

Art. 31

Przewodniczący Naczelnej Rady Strzeleckiej - Komendant Główny kieruje jej
działalnością, do jego obowiązków należy :

a) kierowanie pracami Naczelnej Rady Strzeleckiej i jej Prezydium -Komendą Główną.

b) reprezentowanie Związku wobec władz państwowych, instytucji, stowarzyszeń.

c) reprezentowanie korespondencji w imieniu Związku.

d) mianowanie i odwoływanie dowódców wewnętrznych jednostek organizacyjnych.

Art. 32

Zebrania Naczelnej Rady Strzeleckiej Odbywają się w miare potrzeby, nie mniej
jedenak niż dwie sesje rocznie. Zwojuje je Przewodzniczący Naczelnej Rady
Strzeleckiej z własnej inicjatywy lub na żądanie 1/3 członków NRS, na wniosek
Komisji Rewizyjnej, Komendy Głównej.

Art. 33

W skład Naczelnej Rady Strzeleckiej wchodzą

Przewodniczący - Komendant Główny
Członkowie Prezydium - Komenda Główna
Kierownicy Zespołów Programowych
Dowódcy Oddziałów
Członkowie NRS wybrani na Walnych Zjeździe Delegatów

Art. 34

Komenda Główna składa się :

Przewodniczącego naczelnej Rady Strzeleckiej - Komendanta Głównego, i 5 członków.

Art. 35

Do obowiązków Komendy Głównej należy :

a) kierowanie biezącą działalnością związku
b) przygotowanie projektów regulaminów do zatwierdzenia przez NRS
c) wydawanie instrukcji i zarządzeń organizacyjnych
d) nadzorywanie działalności oraz powoływanie i rozwiązynie
    wewnętrznych jednostek organizacyjnych Związku szczebia oddziałowego.
e)reprezentowanie Związku na zewnątrz.

Art. 36

Szczegółowy tryb pracy Komendy Głónej i Komend Wewnętrznych
Jednostek Organizacyjnych określa regulamin wewnętrzny zatwierdzany przez
Naczelną Rade Strzelecką.

Art. 37

Komisja Rewizyjna składa się;

Z trzech do pięciu osób jest organem nadzorczym i kontrolującym na
bieżąco działalnośc finansową i sttutową Związku.
Składa on sprawozdanie Walnemu Związkowi Delegatów po przeprowadzeniu
przynajmniej raz w roku kontroli całokształtu działalności Związku.
Komisja Rewizyjna wybiera ze swego grona Przewodniczącego który kieruje jej pracą.

Art. 38

Strzelecki Sąd Honorowy orzeka w sprawach
określonych w art. 22 pkt. oraz rozpatruje spory osobiste o podłuzu służbowym
członków Związku. Wybiera ze swego grona Prezesa. Sąd jest niezawisły w
orzekaniu, a jego orzeczenia są ostateczne. Tryb postępowania i kompetencje
Sądu określa regulamin zatwierdzony przez Naczelną Rade Strzelecką.

Art. 39

Uchwały wszystkich władz zapadają zwykłą większością głosów w głosowaniu
jawnym, a dla ważności odbrad i uchwał konieczna jest stwierdzona obecnośc
przynajmniej połowy składu danego organu władzy w chwili rozpoczęcia
obrad w pierwszym terminie, w drugim terminie bez względu na liczbę
obecnych - chyba, że niniejszy statut stanowi inaczej.
Wyboru Władz Związku dokonuje sie w głosowaniu tajnym zwykłą większością
głosów. Kadencja władz trwa dwa lata i może zostać skrócona lub przedłużona o pół roku w drodze uchwał Naczelnej Rady Strzeleckiej i Komisji Rewizyjnej.

Art. 40

Kooptacja władz Związku w czasie trwanie kadencji nnie może przekroczyć 1/2
składu władz pochodzących z wyboru. kooptacja następuje w razie
trzykrotnego ciągu kadencji nieobecności członka na posiedzeniu organu
władz do którego został wybrany w razie ustania jego członkostwa na
 zasadzie określonym w art. 23. Kooptacja dokunuje organ w którego składzie nastąpił wakat.

Art. 41

Wszelkie regulaminy o jakich mowa w statucie są opracowane, zatwierdzone i
wprowadzone do użytku w przeciągu roku od zatwierdzenia niniejszego statutu
przez Walny Zjazd Delegatów. Za wykonanie postanowień tego artykułu
odpowiedzialna jest Komendta Główna.

Rozdział V

MAJĄTEK, PRAWO REPREZENTACJI ZWIĄZKU

Art. 42

Majątek związku stanowią jego fundusze oraz prawa i składki majątkowe postające ze ;

a) składek członkowskich
b) dochodów z własnej działalności gospodarczej i majątku Związku, w tym majątku     odzyskanego.
c) dochodów z ofiarności publicznej, darowizn, zapisów i spadków, które
    Związek może przyjmować od osób fizycznych i prawnych.
d) dotacji i innych środków przekazanych na prowadzenie zadań i akcji
    zleconych przez organy administracji rządowej i samorządowej oraz
    podmitów gospodarczych.

Art. 43

Majątek jest własnością całego Związku, reprezentowanego przez Naczelną Radę Strzelecką, która nim zarządza, służy realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między członków Związku. Przewodniczący Naczelnej Rady Strzeleckiej może upełnomocnić dowódcę wewnętrznych jednostek organizacyjnych do zarządzania częścią majątku Związku.

Art. 44

Do ważności pism i dokumentów dotyczących praw i obowiązków
majątkowych Związku potrzebne śa podpisy przynajmniej dwóch Członków
Naczelnej Rady Strzeleckiej, w tym Przewodniczącego Naczelnej rady Strzeleckiej lub Skarbnika. Inne dokumenty dla swej ważności wymagają podpisu przewodniczącego organu wystawiającego dokument lub upoważnionej osoby działającej ściśle w granicach otrzymanego upoważnienia.

Art. 45
Związek jest osobą prawną i moze posiadać wszelki majątek ruchomy i
nieruchomy, nabywać go i sprzedawać, obciążać długami, zaciągać pożyczki i wszelkie inne zobowiązania, wystawiać weksle i czeki, zawierać kontrakty i
umowy, pobierać składki, zakładać spółdzielnie, prowadzic wszelkieog rodzaju
przedwsiębiorstwa i imprezy dochodowe, przyjmować darowizny, komitetach, spółkach,
stowarzyszeniach tak sochhodowych jak i nie posiadające tego charakteru.

Art. 46

Sprawy zmian statutu wymagają przynajmniej 2/3 głosujących w obecności
przynajmniej połowy delegatów w chwili głosowania.
Do ważności uchwały o likwidacji Związku i przeznaczeniu jego, musi
ona zostać podjęta w głosowaniu jawnym przez Nadzwyczajny Zjazd Delegatów,
większością 2/3 głosów w obecności przynajmniej połowy
delegatów w chwili głosowania.

Rozdział VII

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Art. 47

Wewnętrznym jednostkom organizacyjnym Związku przysługuje prawo
posiadania proporca, sztandaru według wzoru zatwierdzonego przez włacdze naczelne Związku. Związek może posiadać odznaki nadawane za prace w Związku i zasługi.
Szczegóły określa osobny regulamin. Członkowie Związku mają prawo do noszenia munduru organizacyjnego,
którym jest umundurowanie z demobilu wojska.

Art. 48

Stopnie Strzeleckie ; strzelec, starszy strzelec, sekcyjny, drużynowy, sierżant, starszy sierżant, chorąży, starszy chorąży, młodszy inspektor, inspektor, starszy inspektor, brygadier Związku Strzeleckiego.

Dodaj komentarz do tej strony:
Pana/Pani imię:
Pana/Pani adres email:
Pana/Pani strona:
Pana/Pani wiadomość:

 
  Dzisiaj stronę odwiedziło już 1 odwiedzający (6 wejścia) tutaj!  
 
=> Chcesz darmową stronę ? Kliknij tutaj! <=